Esculon - Gebruiksovereenkomst

Bijlagen en referenties

De Gebruiksovereenkomst bestaat uit de volgende documenten

Artikel 1: Definities

De in dit document met een beginhoofdletter geschreven termen, kennen de volgende definities:

Diensten De diensten die Agoron BV op grond van de Overeenkomst zal leveren aan klant, waaronder ontwikkeling, beschikbaarstelling, beheer en support van Esculon.

Licentie Toestemming van Agoron BV voor klant om Esculon te gebruiken gedurende de licentieduur en met het aantal gebruikers zoals bepaald in factuur van Agoron BV naar klant.

Onderaannemer De partij anders dan klant of Agoron BV met wie klant of Agoron BV direct of indirect een overeenkomst heeft in verband met de uitvoering van diens verplichtingen onder de Overeenkomst tussen klant en Agoron BV of een deel daarvan.

Overeenkomst Elke overeenkomst tot levering van Producten en/of Diensten door Agoron BV aan klant.

Partij Agoron BV dan wel klant, als partij bij de Overeenkomst.

Product Esculon, dan wel enige andere software, hardware of ander werk dan wel zaak, die Agoron BV in het kader van de Overeenkomst verschaft of (als dienst) beschikbaar stelt aan klant.

Registratieformulier Het online formulier om zich als klant te registreren voor Esculon.

Schriftelijk Onder Schriftelijk valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaan

Subcontract Een overeenkomst die Agoron BV in het kader van de gebruiksovereenkomst sluit met een Onderaannemer of andere derde.

Vertrouwelijke informatie Alle informatie die is gemarkeerd als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijke karakter uit de aard van de informatie blijkt. Dit betreft informatie die alleen voor een beperkte doelgroep bestemd is. Er bestaat kans op schade bij ongeautoriseerde kennisname.

Artikel 2: Doel van de gebruiksovereenkomst

Partijen sluiten deze gebruiksovereenkomst met het oog op de levering door Agoron BV en het gebruik door klant van de software die Agoron BV op de markt brengt onder de naam Esculon.

Artikel 3: Duur en opzegging gebruiksovereenkomst

De gebruiksovereenkomst treedt in werking op het moment dat klant zich via het Registratieformulier registreert om Product te gebruiken.

De gebruiksovereenkomst wordt stopgezet wanneer klant dit Schriftelijk aanvraagt aan Agoron BV.

Artikel 4: Gebruiksrecht

Betaling door klant van de door Agoron BV in rekening gebrachte bedragen, geeft klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om Esculon te gebruiken op de door klant te kiezen apparatuur op een door klant te bepalen plaats en om Esculon te laten gebruiken door het in de Licentie bepaalde aantal eindgebruikers, voor de duur die in de Licentie is bepaald.

Dit recht wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat klant alle Overeenkomsten met Agoron BV ook voor het overige correct nakomt.

Indien klant een gebruiksrecht voor meer eindgebruikers wil dan oorspronkelijk overeengekomen, kan klant dit aanvragen.

Klant zal geen recht hebben om de broncode van Esculon te ontvangen, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien klant Esculon door meer personen laat gebruiken dan overeengekomen, heeft Agoron BV het recht om een corresponderend aantal extra licenties in rekening te brengen, onverminderd overige aanspraken volgens de wet.

Artikel 6: Proefperiode

Vanaf het moment dat de klant zicht registreert via het Registratieformulier is er steeds een gratis proefperiode van toepassing. Deze proefperiode is van kracht totdat het stopzetten van de proefperiode door Agoron BV wordt meegedeeld aan klant. Op dat moment wordt ofwel de toegang van klant tot Esculon stopgezet, ofwel wordt Schriftelijk de Licentie overeengekomen tussen Agoron BV en klant.

Artikel 7: Duur en opzegging Licentie

Indien een vaste looptijd voor de Licentie is afgesproken, mag geen van de Partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken. Elk van de Partijen kan de Overeenkomst echter per direct Schriftelijk opzeggen of ontbinden indien ten minste één van de volgende situaties van toepassing is:

  1. De andere Partij is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
  2. Het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;
  3. De activiteiten van de andere Partij worden beëindigd of geliquideerd, of de Partij overlijdt

De Licentie zal steeds automatisch met een volledig jaar worden verlengd, tenzij de Licentie Schriftelijk wordt opgezegd, uiterlijk 1 maand voor het einde van licentieduur vermeld in de Licentie.

Artikel 8: Facturen en betalingen

Facturen van Agoron BV hebben een betaaltermijn van 30 dagen, tenzij op de factuur anders is vermeld.

Indien 14 dagen na het verstrijken van de betaaltermijn nog niet is betaald, is klant van rechtswege in verzuim, zonder dat er een ingebrekestelling is vereist.

Indien klant in verzuim komt te verkeren, heeft dat de volgende consequenties.

  1. Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd
  2. Klant is gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor incassobureaus deurwaarders, juristen en advocaten, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente.
  3. De hoogte van de vergoeding is minimaal 25 euro en verder conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (of enig besluit dat dit besluit in de toekomst mocht vervangen).

De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van klant wordt gelegd, klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. In voornoemde gevallen heeft Agoron BV het recht om haar prestaties onmiddellijk op te schorten.

Indien klant na betaling van Licentie besluit Esculon niet te gebruiken, is er geen recht op restitutie van de betaalde bedragen.

Artikel 6: Prijzen en tarieven

Prijzen zijn, tenzij expliciet anders is aangegeven, gesteld in Euro’s, exclusief BTW.

Alle prijzen van Agoron BV zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Agoron BV is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen bij het verlengen van de Licentie, mits dit 1 maand voor de verlenging van de Licentie Schriftelijk wordt gecommuniceerd.

Artikel 7: Functionaliteiten en garanties

Agoron BV zal zich inspannen om te zorgen dat Esculon probleemloos en zonder fouten werkt. Agoron BV garandeert dat:

  1. Esculon in wezenlijk opzicht zal presteren zoals bepaald in de Service Level Overeenkomst;
  2. Het beschikbaar stellen van Esculon aan klant in overeenstemming met deze gebruiksovereenkomst geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden;
  3. Esculon meermaals per jaar wordt ge-update, conform hetgeen daarover is bepaald in de Service Level Agreement;

Esculon wordt "as is" ter gebruik aangeboden, dat wil zeggen met alle eigenschappen zoals die op enig moment feitelijk bestaan, zonder enige verdere garanties.

Hoewel Agoron BV zich inspant om Esculon zo samen te stellen dat Esculon zo bruikbaar mogelijk is voor klant, garandeert Agoron BV niet dat hetgeen klant met Esculon beoogt, ook daadwerkelijk zal worden behaald.

Indien onherroepelijk wordt vastgesteld dat Esculon inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van een derde en klant daardoor het gebruik wordt ontnomen, zal Agoron BV voor haar rekening en naar haar keuze, hetzij zorgen dat klant alsnog het recht verkrijgt het gebruik van Esculon voort te zetten, hetzij Esculon zodanig aanpassen dat de inbreuk wordt beëindigd.

Esculon heeft als doel het documentbeheer binnen een praktijk van paramedici te vereenvoudigen. De digitalisatie van de schema's die gebruikt worden binnen de Methode Geïntegreerde Technieken heeft louter dit voorgaande als doel. Esculon mag niet gebruikt worden als medisch hulpmiddel.

Artikel 8: Rechten van intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom op alle door Agoron BV ontwikkelde of ter beschikking gestelde Producten en Diensten berusten uitsluitend bij Agoron BV of diens licentiegevers, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal klant de software van Agoron BV niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt slechts uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten de verstrekking van een gebruiksrecht of bevoegdheid aan klant Schriftelijk te expliciteren.

Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is enig gebruiksrecht of enige licentie niet exclusief en niet overdraagbaar. Indien de onderneming van klant ten gevolge van een reorganisatie opgaat in een andere onderneming, gaat de licentie wel over naar de resterende onderneming, waarbij de geldende specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld omtrent het aantal toegestane eindgebruikers of installaties van het Product, gelijk blijven.

Artikel 9: Geheimhouding

Behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere Partij zal geen der Partijen de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij welke hem ter beschikking staat in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking stellen, behoudens voor zover dit nodig is voor het kunnen nakomen van de tussen Partijen overeengekomen verplichtingen.

Partijen zullen hun personeel en door hen in te schakelen derden - Onderaannemers daarbij inbegrepen - verplichten deze bepalingen rond vertrouwelijkheid en geheimhouding strikt na te leven.

Partijen zullen op eerste verzoek van de andere Partij na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst alle informatiedragers en alle kopieën daarvan die de als in dit artikel bedoelde Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij bevatten en die nog in hun bezit zijn, retourneren dan wel vernietigen, naar keuze van de rechthebbende Partij. Beëindiging van de Overeenkomst ontneemt aan de hier bedoelde informatie overigens niet het Vertrouwelijke karakter.

Indien Partijen in het kader van het sluiten van een Overeenkomst daartoe aanleiding zien, zullen zij voor de betreffende Overeenkomst een aanvullende geheimhoudingsverklaring opstellen.

De in dit artikel bedoelde geheimhouding en vertrouwelijkheid van informatie blijven ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst van kracht. Partijen kunnen hieromtrent nadere regels stellen.

Artikel 10: Publiciteit

Agoron BV heeft het recht om aan klant toestemming te verzoeken om in een persbericht of andere publicitaire uiting kennis te geven van het feit dat Agoron BV Diensten en/of Producten levert aan klant. Klant zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 11: Aansprakelijkheid Agoron BV

De aansprakelijkheid van Agoron BV voor directe schade geleden door klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Agoron BV van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst – daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen garantieverplichting – dan wel door een onrechtmatig handelen van Agoron BV, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale vergoedingen die klant onder de geschonden Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). De aansprakelijkheid van Agoron BV zal nimmer meer bedragen dan €2.000 per geval, tenzij de verzekering van Agoron BV in het betreffende geval meer uitkeert.

De geldende voorwaarden en beperkingen die voorts van toepassing zijn op de aansprakelijkheidsverzekering van Agoron BV, kunnen op verzoek van klant aan klant worden verstrekt. Vormen van schade die niet worden gedekt onder de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden, worden ook niet door Agoron BV aan klant vergoed.

Aansprakelijkheid van Agoron BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Agoron BV meldt en daarbij gemotiveerd en met bewijsmateriaal gestaafd uiteenzet welke tekortkomingen tot de schade hebben geleid en waarom klant deze aan Agoron BV toerekent.

Artikel 12: Overmacht

Indien Agoron BV ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming niet kan nakomen dan wel tekort schiet in zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst, heeft ieder der Partijen het recht de betreffende Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven na een periode van 90 dagen of zoveel korter als redelijk is, buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

De niet-presterende Partij is in geval van en voor de duur van de overmachtsituatie ontslagen van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst, mits deze redelijkerwijs pogingen blijft ondernemen om de prestaties te hervatten.

Artikel 13: Wijzigingen

Agoron BV behoudt zich het recht voor de bepalingen in de gebruiksovereenkomst te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen die geen (noemenswaardige) invloed hebben op de rechtspositie van klant jegens Agoron BV kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Indien de wijziging een substantiële verslechtering van de rechtspositie van klant betekent en klant een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de wijziging van kracht wordt de gebruiksovereenkomst beëindigen.

Laatste wijziging: 11 oktober 2020